Pracujemy w sposób przyjazny dla środowiska

Jeśli chcesz chronić ludzi, ponosisz również odpowiedzialność za środowisko. Bardzo poważnie podchodzimy do tej odpowiedzialności i wnosimy dobrowolny wkład w ochronę środowiska, który znacznie przekracza wymogi ustawowe. 

Bierzemy odpowiedzialność

Dla nas ochrona środowiska zaczyna się już na etapie projektu – i wcale nie kończy się na gotowym produkcie. Każdy pracownik firmy uvex codziennie stara się odpowiedzialnie korzystać z zasobów. Troska o środowisko jest integralną częścią naszej codziennej pracy i wszystkich procesów operacyjnych.

Wydajność naszej firmy jest niezbędna do wzmocnienia naszej pozycji wobec konkurencji, ale nigdy nie może mieć szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko. Ochrona środowiska jest traktowana przez uvex całościowo, a odpowiedzialność za nią ponosi każdy pracownik:

 • Zwiększamy kwalifikacje naszych pracowników oraz motywujemy ich do zaangażowanego, kompetentnego i uwzględniającego środowisko postępowania.
 • Dbamy o to, aby nasze zakłady wpływały jak najmniej na środowisko, a także o stworzenie bezpiecznego otoczenia pracy dla naszych pracowników.
 • Bardzo istotne jest dla nas ekonomiczne wykorzystanie zasobów od rozwoju produktu aż po wszystkie kolejne etapy wdrażania, takie jak produkcja, przechowywanie i transport.
Przegląd dotyczący naszej polityki ochrony środowiska i stosowanych przez nas środków
 • Produkty, linie i zakłady produkcyjne firmy uvex zostały zaprojektowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko naturalne.
 • uvex podejmuje środki ostrożności, biorąc pod uwagę zgodność ekologiczną nowych procesów i produktów już na wczesnym etapie rozwoju.
 • Surowce i energia są zużywane tak oszczędnie, jak to tylko możliwe, a pozostałości ponownie wykorzystuje się w ramach wewnętrznego recyklingu. Redukcja zanieczyszczeń ma być możliwie jak najwyższa. Jest to możliwe do osiągnięcia albo poprzez przejście na bardziej odpowiednie procesy, albo przez świadomą optymalizację istniejących metod pod względem ekologicznym.
 • Nasze procesy produkcji, dostaw i utylizacji oraz produkty są regularnie badane pod kątem ich wpływu na środowisko.
 • Podczas audytów środki ochrony środowiska uvex są weryfikowane pod kątem ich wdrożenia i skuteczności.
 • Priorytetem dla uvex jest unikanie emisji. uvex stosuje zaawansowane techniki, metody pomiarowe i analizy do oczyszczania powietrza wylotowego i ścieków, zapobiegania powstawaniu odpadów i eliminowania ich oraz redukcji hałasu.
 • Zanieczyszczenia i hałas w miejscu pracy są monitorowane przez wewnętrzne służby pomiarowe.
 • uvex stworzył system zachęt dla pracowników zgłaszających sugestie dotyczące ulepszeń w dziedzinie ochrony środowiska.
 • uvex zobowiązuje swoich dostawców do produkcji przyjaznej środowisku i zasobooszczędnej, mając na uwadze, aby nasze działania nie miały trwałego negatywnego wpływu na środowisko, w którym żyjemy. Jest to regularnie sprawdzane podczas audytów.
 • uvex informuje klientów i konsumentów o właściwościach swoich produktów oraz ich bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska transporcie, obsłudze i utylizacji. Produkty uvex powinny być bezpieczne dla konsumenta i dla środowiska.
 • W atmosferze zaufania uvex ściśle współpracuje w dziedzinie ochrony środowiska z władzami i instytucjami publicznymi.
Pliki do pobrania na ten temat

Aktualne projekty środowiskowe w naszych zakładach produkcyjnych

uvex safety textiles (Ellefeld)

Nowa technologia cięcia

W zakładzie Ellefeld w poprzednim roku rozliczeniowym uruchomiono bardzo nowoczesną maszynę tnącą oraz automatyczną maszynę układającą z taśmami układającymi przenośnika o długości dwudziestu metrów. To działanie oraz optymalizacja warstw CAD powoduje znacznie bardziej wydajne wykorzystanie tkaniny. Maszyna tnąca nie potrzebuje odstępu między ciętymi częściami (zero milimetrów), optymalizacja warstw zagnieżdża cięte części optymalnie, zapewniając najmniejsze możliwe ścinki tkaniny do materiałów na środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą. Ze względu na długie taśmy układające wydajność jest jeszcze większa. Najnowsza technologia cięcia stosowana od października 2017 r. w Ellefeld oszczędza dziesiątki tysięcy metrów materiału rocznie, których nie trzeba już produkować (i kupować). W związku z tym unika się produkcji tkanin, które wcześniej jako ścinki trafiały do odpadów. Znacznie lepszy jest teraz bilans zrównoważenia. Ponadto po cięciu wysyłane są tylko gotowe pocięte części (bez ścinków), więc podczas transportu ograniczone są kolejne emisje CO2. Dzięki temu działaniu ponownie przeniesiono też miejsca pracy do zakładu produkcyjnego w Niemczech.

Ochrona pracy uvex (Fürth)

Wymiana centralnego Optidur na innowacyjne komory zalewowe 

Dzięki stopniowej wymianie centralnego Optidur do powlekania szybek okularów na innowacyjne komory zalewowe można oszczędzić energię i lakier, a jednocześnie uzyskać lepszą wydajność procesu powlekania. Ze względu na krótsze czasy zbrojenia możliwa jest szybsza wymiana między różnymi modelami i systemami lakierowania. Jednocześnie znacznie zwiększa się uzyskiwana jakość powłok. Ponadto zużycie energii nowych komór zalewowych jest mniejsze niż w przypadku Optidur mimo lepszej efektywności i wyższej zmienności. Dzięki temu można zaoszczędzić rocznie blisko 44 000 kWh energii, co odpowiada średniemu zużyciu rocznemu 11 4-osobowych gospodarstw domowych. Zastosowanie rozpuszczalników również jest mniejsze: w ubiegłym roku rozliczeniowym udało się dzięki temu oszczędzić blisko 5 t rozpuszczalnika.

System zarządzania środowiskowego wg DIN EN ISO 140001

uvex group po wprowadzeniu systemu zarządzania środowiskowego wg DIN EN ISO 14001 przyczynia się do zmniejszenia oddziaływań na środowisko podczas produkcji. Po ustanowieniu tego ekologicznego kryterium świadomość ochrony środowiska w koncernie jeszcze się zwiększyła.

uvex safety Cagi (Ceva)

Prekursorem był zakład produkcji obuwia ochronnego we włoskiej miejscowości Ceva, który dzięki swojej optymalnej strukturze procesów stanowił wzór sukcesywnego wprowadzania w całej uvex safety group. Elementem certyfikacji było też zaawansowane zarządzanie odpadami w zakładzie, które jeszcze poprawiło wydajną i ekologiczną utylizację odpadów. Między innymi skutecznie zakończono projekt recyklingu resztek poliuretanowych, przy czym skrawki z produkcji podeszew są uzdatniane razem z zewnętrznymi partnerami i stosowane ponownie jako materiał podstawowy do produkcji, co zmniejsza korzystanie z nowych surowców. Tutaj uzyskano udział recyklingu na poziomie 35%. Przy zdarzeniu z wyciekającymi środkami chemicznymi dzięki zaawansowanemu zarządzaniu ryzykiem w ramach systemu zarządzania środowiskowego udało się zapobiec skutkom zanieczyszczającym środowisko. Przez nieszczelny zawór maszyny produkcyjnej przez weekend wyciekał ze zbiornika izocyjanian. Ze względu na alarm czujnika poziomu udało się szybko podjąć działania i aktywować zakładowe zarządzanie awaryjne, dzięki czemu we współpracy ze specjalistami uniknięto przedostania się środków chemicznych do środowiska. Dzięki obszernej analizie zdarzenia i definicji działań zapewniono, że w przyszłości nie dojdzie już do takiego zdarzenia.

uvex safety gloves (Lüneburg)

Kolejny zakład, który w minionym roku rozliczeniowym otrzymał pomyślnie certyfikat wg DIN EN ISO 14001:2015, to zakład projektowania, produkcji i dystrybucji rękawic ochronnych w Lüneburgu. Dzięki intensywnej pracy zespołów ds. środowiska udało się uzyskać pełną zgodność z normami w ciągu 9 miesięcy.

1 sierpnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie odpadów zakładowych (GewAbfV). Przez nowelizację ustawodawca ma na celu między innymi zwiększenie oddzielnego rejestrowania odpadów z materiałów do ponownego wykorzystania, a tym samym recyklingu. W uvex safety gloves wiąże się to ze zwiększonymi obowiązkami dokumentowania i segregowanego zbierania. Nowe i zaawansowane zarządzanie odpadami pozwoliło znacznie poprawić utylizację wszystkich frakcji odpadów. Cały łańcuch utylizacji jest więc bardziej przejrzysty i w pełni odpowiada wymaganiom ustawowym nowego GewAbfV. Duży potencjał optymalizacji w ekonomiczności udało się znaleźć ponadto przez bardzo obszerną analizę sytuacji rzeczywistej. Częściowo zdołaliśmy go już wykorzystać. Obecnie wyróżnia się ponad 40 różnych frakcji odpadów, które ze względu na swoją czystość materiałową mogą być poddawane recyklingowi oraz umożliwiają ekologiczną i wydajną utylizację odpadów. Wskaźnik zbierania segregowanego odpadów wynosi >98%.

Po przestawieniu suszarek produkcyjnych z zasilania elektrycznego na gazowe w produkcji rękawic ochronnych przy takiej samej wydajności suszenia znacznie oszczędzono energię, a tym samym emisję CO2, co pozwoliło zmniejszyć negatywne oddziaływania na środowisko. Ze względu na zwiększenie wydajności w jednej instalacji produkcyjnej do powlekania rękawic zmniejszono jednocześnie o 50% zapotrzebowanie na energię przy każdej produkowanej parze rękawic ochronnych. 

Ochrona pracy uvex (Fürth)

Podczas przygotowań do wprowadzenia DIN EN ISO 14001 w zakładzie głównym w Fürth w roku rozliczeniowym 2017/18 rozpoczęto budowę nowego centrum segregacji odpadów, odpowiadającego najaktualniejszym normom i wymaganiom. Tam w przyszłości odbywać się będzie zarządzanie odpadami z całego zakładu. W przyszłości różne frakcje odpadów będą zbierane z zapewnieniem oszczędności miejsca, przez co zmniejszy się liczba odbiorów, a tym samym emisja szkodliwych substancji przez zakłady utylizacji. Dzięki optymalnemu podziałowi różnych frakcji można ponadto zapewnić skuteczną i ekologiczną utylizację odpadów.