Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Bardzo cieszymy się z Twojego zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządzania spółką UVEX WINTER HOLDING GmbH &Co. KG i jej jednostkami zależnymi (dalej spółki te są łącznie określane jako „Grupa uvex”).

Zasadniczo, korzystanie ze strony internetowej Grupy uvex jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce korzystać z naszych usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej dla takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym państwie członkowskim. Poprzez niniejszą politykę prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszej polityki prywatności.
Grupa uvex, jako administrator, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą zawierać luki w zabezpieczeniach, stąd niemożliwe jest zagwarantowanie absolutnej ochrony danych. Z tego względu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje stosowanych terminów

Polityka prywatności grupy uvex opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pragniemy, aby nasza polityka prywatności była czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy na wstępie wyjaśnić zastosowaną terminologię. W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące terminy:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za osobę fizyczną możliwą do zidentyfikowania uznawana jest osoba, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy ew. jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża właściwości fizyczne, fizjologiczne, genetyczne może zostać zidentyfikowana.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdy proces lub serię operacji związanych z danymi osobowymi, takich jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wczytywanie, pobieranie, używanie, z wykorzystaniem lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur; ujawnienie poprzez złożenie, rozpowszechnianie lub inną formę zapewnienia ujednolicenia lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to dowolne, zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, sprawami osobistymi, zainteresowaniami, niezawodnością, zachowaniem, a także analizowaniem lub przewidywaniem miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, aby danych osobowych nie można było już przypisać do określonej osoby, której dane dotyczą bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które gwarantują, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką organizacyjną lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca danych

Odbiorcą danych jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką organizacyjną lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich w ramach konkretnego postępowania, nie są uważane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub pozostałe podmioty inne niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe. W odniesieniu do Grupy uvex, firmy powiązane z tą spółką nie są uważane za strony trzecie.

k) Wyrażenie zgody

Zgoda oświadczenie woli lub inny jednoznaczny akt woli złożony dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą w konkretnym przypadku, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą.

2. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
tel.: 49(0)911-9736-1592
e-mail: O.Roth@uvex.de
Strona internetowa: www.uvex.de

3. Nazwisko i adres inspektora ds. ochrony danych

Inspektorem ds. ochrony danych dla spółek z grupy uvex z siedzibą w Niemczech jest:

Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
tel.: + 49(0)911-9736-1592
e-mail: O.Roth@uvex.de
Strona internetowa: www.uvex.de

Każda osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. Cookies

Strony internetowe Grupy uvex używają plików cookie. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są gromadzone i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. „Cookie-ID”. „Cookie-ID” to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie. Korzystając z plików cookie, uvex group może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookies. Za pomocą cookies informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, identyfikować użytkowników naszej strony. Celem tej identyfikacji jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.
Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystając z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować używanie plików cookie. Ponadto, raz ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Taką możliwość zapewniają wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strony internetowe Grupy uvex gromadzą ogólne dane i informacje za każdym razem, gdy strona internetowa uzyskuje dostęp do danej osoby lub zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w logu serwera. Gromadzone są (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system\ uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. referer), (4) strony podsieci, które są sterowane na naszej stronie przez system dostępu (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu i (8) inne podobne dane i informacje używane w przypadku ataków do obrony naszego systemy informatycznego.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, grupa uvex nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są wymagane w celu zapewnienia (1) właściwego przesłania treści zawartość naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i jej promocji, (3) dalszego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i techniki, (4) niezbędnych informacji dla organów ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Anonimowo zebrane dane i informacje są wykorzystywane przez Grupę uvex z jednej strony do celów statystycznych, z drugiej zaś w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, oraz zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z loga serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora, podając dane osobowe. Dane osobowe przesyłane do administratora pochodzą z odpowiedniej maski wprowadzania danych używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora i do jego własnych celów. Administrator może przekazać dane podmiotowi lub kliku podmiotom przetwarzających np. firmie kurierskiej, która również używa danych osobowych przekazanych administratorowi wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Administrator przechowuje również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą oraz datę i godzinę rejestracji. Przechowywanie tych danych jest konieczne z tego powodu, że tylko w ten sposób można zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a dane te umożliwiają w razie potrzeby wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa administratora. Przeniesienie tych danych na osoby trzecie zasadniczo nie jest przewidziane, poza przypadkiem prawnego obowiązku ujawnienia danych lub w celu przeprowadzenia postępowania karnego.
Rejestracja osoby, której dane dotyczą, odbywająca się z dobrowolnym udostępnianiem danych osobowych, służy administratorowi danych do dostarczania osobie, której dane dotyczą treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z bazy danych administratora.
Administrator informuje każdą osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie na żądanie, o tym, które dane osobowe są przesyłane przez osobę zainteresowaną. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub sugestię osoby, której dane dotyczą, o ile nie jest to sprzeczne z wymogami ustawowego obowiązku przechowywania. Inspektor ds. ochrony danych, wskazany imiennie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz cały zespół pracowników administratora danych są w tym kontekście dostępnymi osobami kontaktowymi dla osoby, której dane dotyczą.

7. Subskrypcja naszego biuletynu

Na stronie grupy uvex użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszej firmy. Rodzaj danych osobowych przesyłanych do administratora danych podczas zamawianiu biuletynu jest określony przez maskę wprowadzania używaną w tym celu.
Grupa uvex regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o ofertach firmowych. Biuletyn naszej firmy osoba, której dane dotyczą, może otrzymać tylko wtedy jeśli (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, rejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. W celu wysłania biuletynu, na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, ze względów prawnych zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca w modelu Double–Opt-In. Wiadomość potwierdzająca służy sprawdzeniu, czy właściciel adresu e-mailowego, jako osoba, której dane dotyczą, autoryzował odbieranie biuletynu.
Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego, osoby do której dane należą, przydzielonego przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby w przypadku ewentualnego, niewłaściwego wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie można było poznać przyczyny niewłaściwego wykorzystania, a zatem zapewnia ochronę prawną administratora danych.
Dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji do biuletynu są wykorzystywane wyłącznie podczas procesu wysyłki. Subskrybenci biuletynu mogą również zostać powiadomieni pocztą elektroniczną, jeżeli jest to konieczne do obsługi usługi newslettera lub rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian technicznych. W ramach usługi newslettera nie następuje przekazywanie gromadzonych danych osobowych stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą, w celu otrzymywania biuletynu, może zostać w dowolnym momencie wycofana. W celu wycofania zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Ponadto, możliwe jest również anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym czasie, bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub w inny sposób.

8. Śledzenie biuletynu

Biuletyny Grupy uvex zawierają tak zwane pliki web beacon. Plik web beacon to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie loga i analizę plików loga. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Korzystając z web beacon, grupa uvex może sprawdzić, czy i kiedy osoba, do której dane należą, otworzyła wiadomość e-mail i które z załączonych do wiadomości odnośników zostały aktywowane.
Dane osobowe zgromadzone za pomocą plików web beacon zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez administratora lub jego podmiot przetwarzający w celu optymalizacji dystrybucji biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Osoby, których dane dotyczą, mają w każdej chwili prawo do odwołania oddzielnej deklaracji zgody udzielonej w modelu Double–Opt-In. Po odwołaniu zgody dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Wyrejestrowanie z odbioru biuletynu, grupa uvex interpretuje automatycznie jako wycofanie zgody.

9. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne strony internetowe uvex group zawierają informacje, które pozwalają na szybkie nawiązanie kontaktu i bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą skontaktuje się z administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez osobę, której dane dotyczą są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Tych danych osobowych nie ujawnia się stronom trzecim.

10. Komentarze na blogu na stronie internetowej

Grupa uvex oferuje użytkownikom możliwość dodawania indywidualnych komentarzy do poszczególnych postów na blogu znajdującym się na stronie internetowej administratora. Blog jest internetowym, zwykle ogólnodostępnym portalem, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub pisać swoje opinie na temat artykułów. Posty na blogu zazwyczaj mogą być komentowane przez osoby trzecie. Jeśli osoba, której dane dotyczą pozostawia komentarz na blogu znajdującym się na stronie internetowej, oprócz pozostawionego przez nią komentarza zapisywane i publikowane są także czas wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim). Ponadto rejestrowany jest także adres IP przydzielony osobie, której dane dotyczą przez dostawcę usług internetowych (ISP). Przechowywanie adresu IP jest konieczne ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdy osoba, której dotyczą dane, przesyłając komentarz narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści. Przechowywanie takich danych osobowych leży zatem w interesie administratora, aby w przypadku naruszenia prawa mógł udowodnić swój brak odpowiedzialności za zamieszczane na blogu treści. Tego rodzaju dane osobowe nie są ujawniane stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub w celu obrony prawnej administratora danych.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której one dotyczą jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania ew., w zależności od długości obowiązku przechowywania wyznaczonego przez europejskie dyrektywy, rozporządzenia lub jakiekolwiek inne przepisy ustawowe lub wykonawcze, którym podlega administrator.
Jeśli cel przechowywania staje się nieaktualny lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub jakimkolwiek innym odpowiednim prawodawstwie, dane osobowe zostaną rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami zablokowane lub usunięte.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z prawa potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji,ma prawo do uzyskania od administratora danych osobowych przechowywanych na jej temat, w dowolnym momencie i bez opłat takich informacji oraz do otrzymania ich kopii. Ponadto, zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji dotyczących:

 • celów przetwarzania
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowanego okresu, w jakim przechowywane są dane osobowe; lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu
 • prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat źródła pochodzenia danych
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do informacji, czy jej dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub z innym członkiem personelu administratora danych.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, ma prawo do żądania natychmiastowej korekty niepoprawnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub z innym członkiem personelu administratora danych.

d) Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i w związku z tym, przetwarzanie nie jest już wymagane:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli któryś z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą chce dokonać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Grupę uvex, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym członkiem personelu administratora danych. Inspektor ochrony danych Grupy uvex lub inny pracownik zajmie się natychmiastową realizacją wniosku o usunięcie.
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez grupę uvex, a nasza firma ma obowiązek usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia odpowiednich środków – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Inspektor ochrony danych grupy uvex lub inny pracownik podejmie niezbędne działania w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli któryś z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Grupę uvex, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym członkiem personelu administratora danych. Inspektor ochrony danych grupy uvex lub inny pracownik podejmie niezbędne działania w celu ograniczenia przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych, osoba, które dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem wyznaczonym przez grupę uvex.

g) Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.
Grupa uvex w przypadku sprzeciwu zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy udowodnić, iż istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub że przetwarzanie służy zapewnieniu, wyegzekwowaniu lub obronie roszczenia.
Jeżeli Grupa uvex przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów reklamowych. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z tego rodzaju reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych przez Grupę uvex na potrzeby marketingu bezpośredniego, Grupa uvex zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.
Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z prawa do sprzeciwu, może w dowolnym momencie zwrócić się do inspektora ochrony danych Grupy uvex lub do innego członka personelu administratora danych. Ponadto, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile ta decyzja nie jest (1) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeśli decyzja (1) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) opiera się na wyraźniej zgodzie osoby, której prawa dotyczą Grupa uvex wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Jeżeli osoba, której dotyczą dane, dochodzi praw w odniesieniu do automatycznych decyzji, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych

Zgodnie z decyzją Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji, każda osób, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Jeżeli dana osoba pragnie skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub z innym pracownikiem administratora.

13. Ochrona danych podczas aplikacji i postępowania aplikacyjnego

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia procesu aplikacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawiera z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane zgodnie z przepisami do celów stosunku pracy. Jeżeli administrator danych nie nawiąże stosunku pracy z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu, o ile usunięcie danych nie narusza żadnych innych uzasadnionych interesów administratora danych lub jeśli wnioskodawca wyraził zgodę ma dłuższy okres przechowywania do maks. 6 miesięcy po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu aplikacji. Inne uzasadnione interesy w tym kontekście, oznaczają na przykład obowiązek dowodu w ramach procedury na mocy ustawy o równym traktowaniu (AGG).

14. Polityka prywatności w zakresie osadzenia i korzystania z technologii etracker

Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie zintegrowane komponenty firmy etracker. Etracker to usługa analizy sieci internetowej. Analiza sieci internetowej to zapisywanie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci polega między innymi na zbieraniu danych, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, trafiła na daną stronę internetową (tzw. referer), do której podstrony witryny internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i przez jaki czas była oglądana dana podstrona. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści z reklam internetowych. Spółką operacyjną technologii etracker jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.
Etracker umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane. Definicja plików cookie została już podana powyżej. Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent etracker, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez odpowiedni komponent etracker do przeniesienia danych do celów optymalizacji i marketingowych do etrackera. W ramach tej procedury technicznej program etracker uzyskuje informacje o danych, które następnie zostaną wykorzystane do utworzenia pseudonimowych profili użytkowania. Pozyskane w ten sposób profile użytkowników są wykorzystywane do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, a która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora i są oceniane pod kątem poprawy i optymalizacji strony internetowej. Dane pozyskane za pośrednictwem komponentu etracker nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą bez uprzedniego uzyskania jej konkretnej i jednoznacznej zgody. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.
Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystając z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować używanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także firmie etracker ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie ustawione przez etracker można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dotyczą dane ma możliwość sprzeciwienia się i zapobiegania zapisywaniu danych generowanych przez plik cookie etracker związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniu tych danych przez etracker. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi nacisnąć przycisk ustawienia cookie pod odnośnikiem http://www.etracker.de/privacy ,który spowoduje rezygnację z wykorzystywania cookie. Plik cookie służący do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania cookie zostanie umieszczony w systemie informatycznym wykorzystywanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli po wyrażeniu sprzeciwu pliki cookie zostaną usunięte z systemu osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą musi pobrać link i ustawić nowy plik cookie typu „opt-out”.
Jednakże, rezygnacja z pliku cookie, może spowodować utratę możliwości pełnego wykorzystania funkcji strony internetowej administratora danych przez osobę, której dane dotyczą.
Odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych etracker można uzyskać na stroniehttps://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

15. Polityka prywatności w zakresie osadzenia i korzystania z Facebooka

Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie zintegrowane komponenty firmy Facebook. Facebook to serwis społecznościowy.
Serwis społecznościowy to internetowe miejsce spotkań społeczności, wspólnota internetowa, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.
Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.. Jeśli osoba, której dane dotyczą mieszka poza USA lub Kanadą,administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.
Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Facebook (wtyczka Facebook), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez odpowiedni komponent Facebooka do załadowania odpowiedniej wersji komponentu Facebooka z Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stroniehttps://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE  . W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzyma informację, która strona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony jest przez daną osobę odwiedzana. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli dana osoba wstawi komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka należącego do osoby, której dane dotyczą i zapisuje jej dane osobowe. Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebook, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą jest w momencie wizyty na naszej stronie jednocześnie zalogowana na Facebooku, dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji na Facebooka nie jest pożądane przez osobę zainteresowaną, może to uniemożliwić transfer poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Zasady dotyczące danych opublikowane przez Facebook można znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i zawierają one informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Można tam również znaleźć instrukcje, jakie opcje oferuje Facebook, aby chronić prywatność osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają blokowanie transmisji danych na Facebooku, na przykład blokowanie Facebooka przez dostawcę Webgraph. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania transmisji danych do Facebooka.
Pomiar konwersji za pomocą piksela aktywności odwiedzającego Facebooka
Zgodnie z Twoją zgodą, którą wyraziłeś w formie zdania
„Wyrażam zgodę na użycie piksela aktywności odwiedzającego Facebooka”
na naszej stronie internetowej umieszczamy ”Piksel aktywności odwiedzającego”
Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(”Facebook”)
. Umożliwia to śledzenia zachowania użytkowników po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, jeśli kliknęli na reklamę na Facebooku. Procedura ta służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku i może być pomocna w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.
Gromadzone dane są dla nas anonimowe, dlatego nie możemy wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z Zasadami Facebooka dotyczącymi danych https://www.facebook.com/about/privacy/ . Możesz umożliwić Facebookowi i jego partnerom wyświetlanie reklam w serwisie Facebook i poza nim. W tym celu na Twoim komputerze może być przechowywany plik cookie.
Zgoda na użycie piksela aktywności odwiedzającego może być deklarowana tylko przez użytkowników, którzy są w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o wyrażenie zgody.
Kliknij tutaj, jeśli chcesz wycofać swoją zgodę: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

16. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z obrazów Getty Images

Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie zintegrowane komponenty firmy Getty Images. Getty Images to amerykańska agencja fotograficzna. Agencja fotograficzna to firma oferująca na rynku zdjęcia i inne obrazy. Agencje fotograficzne zazwyczaj sprzedają zdjęcia, ilustracje i materiały filmowe. Różni klienci, w szczególności operatorzy witryn internetowych, redaktorzy mediów drukowanych i telewizyjnych oraz agencje reklamowe, udzielają licencji na obrazy wykorzystywane przez agencję fotograficzną.
Spółką operacyjną komponentu Getty-Images jest Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irlandia.
Getty Images Getty pozwala na (bezpłatne) osadzanie zdjęć stockowych. Osadzanie jest włączeniem lub integracją określonej obcej zawartości, takiej jak dane tekstowe lub wizualne, dostarczane przez inną stronę internetową, a następnie pojawiające się na rodzimej stronie internetowej. Do osadzania używany jest tak zwany kod osadzania. Kod osadzania to kod HTML zintegrowany z witryną przez operatora strony internetowej. Jeśli operator strony internetowej zintegrował kod osadzania na stronie, zewnętrzne treści z innej strony internetowej będą domyślnie wyświetlane natychmiast po wejściu na stronę internetową operatora. W celu wyświetlenia zawartości zewnętrznej, zawartość zewnętrzna jest ładowana bezpośrednio z innej strony. Getty Images na stronie http://www.gettyimages.de/resources/embed udostępnia pozostałe informacje na temat osadzania treści.
Techniczna implementacja kodu osadzania, który umożliwia wyświetlanie obrazów z Getty Images, powoduje przekazanie adresu IP połączenia internetowego, za pośrednictwem którego osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, do Getty Images. Ponadto Getty Images gromadzi informacje na temat naszej strony internetowej, rodzaju przeglądarki, języka przeglądarki, czasu i długości trwania wizyty na stronie. Ponadto, Getty Images może zbierać informacje nawigacyjne, czyli informacje o tym, które z naszych podstron dana osoba przeglądała i które linki zostały kliknięte, a także informacje dotyczące innych interakcji osoby, której dane dotyczą podczas odwiedzania naszej witryny. Informacje te mogą być przechowywane i oceniane przez Getty Images.
Więcej informacji i aktualną Politykę prywatności Getty Images można znaleźć na stronie http://www.gettyimages.de/company/privacy-policy .

17. Polityka prywatności w zakresie używania i korzystania z Google AdSense

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która zapewnia pośrednictwo reklamowe firm zewnętrznych. Google AdSense jest oparty na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich zgodnie z treścią danej strony internetowej osoby trzeciej. Google AdSense zezwala na targetowanie według zainteresowań użytkowników Internetu, które odbywa się poprzez generowanie niestandardowych profili użytkowników.
Operatorem Google jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem integracji komponentu AdSense jest umieszczanie reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została już podana powyżej. Wykorzystanie pliku cookie umożliwia firmie Alphabet Inc. analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony naszej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Google-AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez odpowiedni komponent Google-AdSense do przeniesienia danych do Alphabet Inc., które zostaną wykorzystane na potrzeby reklamy online i do rozliczania prowizji. W ramach tego procesu technicznego Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, których Alphabet Inc. używa między innymi w celu określenia źródła pochodzenia odwiedzających i liczby kliknięć, co następnie ułatwia obliczenie wysokości prowizji.
Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystając z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować używanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także firmie Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie umieszczony przez Alphabet Inc. może zostać w dowolnym momencie usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Google AdSense używa tak zwanych plików web beacon . Plik web beacon to miniaturowa grafika osadzona w stronach internetowych, aby umożliwić rejestrowanie loga i analizę plików loga, które z kolei pozwalają na przeprowadzenie analizy statystycznej. Korzystając z web beacon, firma Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, odwiedziła stronę internetową i które z załączonych linków zostały aktywowane. Pliki web beacon służą między innymi do oceny przepływu odwiedzających witrynę internetową.
Google AdSense przesyła dane osobowe i informacje, w tym adres IP, który jest wymagany do rejestrowania i rozliczania prowizji za wyświetlane reklamy, do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może w pewnych okolicznościach ujawniać stronom trzecim dane osobowe zebrane w procesie technicznym.
Szczegółowe informacje na temat Google-AdSense są dostępne na stronie https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ .

18. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie zintegrowane komponenty Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej. Analiza sieci internetowej to zapisywanie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci polega między innymi na zbieraniu danych, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, trafiła na daną stronę internetową (tzw. referer), do której podstrony witryny internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i przez jaki czas była oglądana dana podstrona. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści z reklam internetowych.
Operatorem komponentu Google-Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Administrator danych wykorzystuje za pośrednictwem Google Analytics dodatek na potrzeby analizy internetowej"_gat._anonymizeIp". Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą zostanie skrócony i zanonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online, przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.
Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została już podana powyżej. Wykorzystanie pliku cookie umożliwia firmie dokonanie analizy korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Google-Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez odpowiedni komponent Google-Analytics do przeniesienia danych do Google w celu przeprowadzenia analizy internetowej. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, których następnie używa między innymi w celu określenia źródła pochodzenia odwiedzających i liczby kliknięć, co z kolei ułatwia obliczenie wysokości prowizji.
Plik cookie zawiera informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach ujawniać stronom trzecim dane osobowe zebrane w procesie technicznym.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystając z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować używanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie ustawione przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dotyczą dane, ma możliwość sprzeciwienia się i zapobiegania zapisywaniu danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i ich przetwarzaniu. W tym celu, osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stroniehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za wyrażenie sprzeciwu. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę przez nią wyznaczoną, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku przeglądarki.
Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stroniehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Szczegółowe informacje na temat Google Analytics są dostępne na stroniehttps://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

19. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Google Remarketing

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie usługi Google Remarketing. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala firmie wyświetlać reklamy tym użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing pozwala zatem firmie tworzyć przyjazne dla użytkownika reklamy, a tym samym wyświetlać użytkownikom reklamy związane z ich zainteresowaniami. Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Remarketing Google pozwala nam wyświetlać w sieci Google lub w innych witrynach reklamy, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.
Remarketing Google umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została już podana powyżej. Dzięki osadzeniu pliku cookie Google będzie mógł rozpoznać użytkownika naszej witryny internetowej, jeśli wywoła on strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Podczas każdej wizyty na stronie internetowej, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby lub zachowanie użytkownika podczas surfowania w sieci, których następnie używa między innymi w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.
Plik cookie przechowuje dane osobowe, na przykład strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach ujawniać stronom trzecim dane osobowe zebrane w procesie technicznym.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystając z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować używanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie ustawione przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dane dotyczą, może przez Google sprzeciwić się reklamie opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronęwww.google.de/settings/ads z każdej z przeglądarek internetowych, których używa, aby dokonać pożądanych ustawień.
Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć na stroniehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

20. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Google+

Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie jako komponent zintegrowany przycisk Google+. Google+ to tak zwany serwis społecznościowy. Serwis społecznościowy to internetowe miejsce spotkań społeczności, wspólnota internetowa, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.
Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez dany przycisk Google+ do pobrania odpowiedniej wersji przycisku Google+ z Google. W ramach tego technicznego procesu Google otrzyma informację o tym, która ze stron na naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Dokładniejsze informacje na temat Google+ są dostępne na stronie https://developers.google.com/+/ .
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Google+, Google rozpoznaje podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony jest przez daną osobę odwiedzana. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Google+ zintegrowany na naszej stronie internetowej i tym samym zamieści rekomendację Google +1, Google przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ należącego do osoby, której dane dotyczą i zapisuje jej dane osobowe. Google będzie przechowywać rekomendację Google +1 osoby, której dane dotyczą, i udostępniać ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google +1 dodana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie, będzie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google +1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, wraz ze zdjęciem przechowywanym w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google może powiązać wizytę w tej witrynie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google zbiera te dane osobowe także w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.
Za pomocą przycisku Google +, Google zawsze otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, w czasie wizyty na naszej stronie była jednocześnie zalogowana do Google+; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Google + czy nie.
Jeżeli przekazanie tych informacji do Google nie jest pożądane przez osobę zainteresowaną, może ona uniemożliwić transfer danych poprzez wylogowanie się z konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Dalsze informacje i obowiązujące zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Dodatkowe wskazówki Google dotyczące przycisku Google +1 można znaleźć na stroniehttps://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

21. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Google-AdWords

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom włączanie ogłoszeń reklamowych zarówno wśród wyników wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google.. Google AdWords pozwala reklamodawcy wstępnie ustawić słowa kluczowe, które będą wywoływać wyświetlanie reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy wyszukiwarka uzyska wynik wyszukiwania związany ze słowami kluczowymi. W sieci Google reklamy są umieszczane tematycznie na odpowiednich stronach internetowych, za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie ze zdefiniowanymi słowami kluczowymi.
Operatorem usług dostarczanych przez Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony poprzez wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwania przeglądarki Google oraz wyświetlanie reklamy zewnętrznej na naszej stronie internetowej.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, znajdzie się za pośrednictwem reklamy Google na naszej stronie, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, osadzany jest przez Google tak zwany plik cookie do śledzenia konwersji. Definicja plików cookie została już podana powyżej. Plik cookie do śledzenia konwersji wygasa po trzydziestu dniach i nie może już być wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie do śledzenia konwersji, jeśli jeszcze nie wygasł, przekazuje informację, czy na naszej stronie internetowej aktywowano określone podstrony, takie jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik cookie do śledzenia konwersji przekazuje zarówno nam, jak i Google informacje o tym, czy osoba, której dane dotyczą, i która trafiła do naszej witryny za pośrednictwem reklamy AdWords, generuje przychody, tzn. dokonała zakupu towarów czy go anulowała.
Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie do śledzenia konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Statystyki odwiedzin są następnie wykorzystywane przez nas w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy trafili na naszą stronę za pośrednictwem reklam AdWords, w celu ustalenia skuteczności lub braku skuteczności danej reklamy AdWords i optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują informacji od Google, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby, której dane dotyczą.
Za pomocą pliku cookie do śledzenia konwersji przechowywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach ujawniać stronom trzecim dane osobowe zebrane w procesie technicznym.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystając z odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe zablokować używanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także firmie Google ustawienie pliku cookie do śledzenia konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie ustawione przez Google AdWords można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dane dotyczą, może przez Google nie wyrazić zgody na umieszczanie reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronęwww.google.de/settings/ads z każdej z przeglądarek internetowych, których używa, aby dokonać pożądanych ustawień.
Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć na stroniehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

22. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Instagramu

Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, umożliwiającą użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów oraz rozpowszechnianie tego typu danych w innych sieciach społecznościowych.
Operatorem Instagramu jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Instagram), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez dany przycisk Instagram, do pobrania odpowiedniej wersji komponentu Instagram. W ramach tego technicznego procesu Instagram otrzyma informację, która strona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony jest przez daną osobę odwiedzana. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta na Instagramie osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Instagram zintegrowany na naszej stronie internetowej,przenoszone w ten sposób informacje i dane zostają przypisane do osobistego konta użytkownika Instagramu należącego do osoby, której dane dotyczą, a następnie są przechowywane i przetwarzane przez Instagram.
Za pomocą przycisku Instagram, Instagram zawsze otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, w czasie wizyty na naszej stronie była jednocześnie zalogowana na Instagramie; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Instagram czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji do Instagramu nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona uniemożliwić transfer danych poprzez wylogowanie się z konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Dalsze informacje i obowiązujące zasady ochrony prywatności na Instagramie można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

23. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Linkedln

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie komponenty Linkedln Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. W rezultacie LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych na świecie.
Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku kwestii związanych z ochroną danych osobowych poza USA, odpowiedzialny jest LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje komponent Linkedln (wtyczkę Linkedln), przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera odpowiednią wersję komponentu LinkedIn. Pozostałe informacje dotyczące wtyczek LinkedIn można znaleźć na stroniehttps://developer.linkedin.com/plugins . W ramach tego technicznego procesu Linkedln otrzyma informację, która strona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Linkedln, Linkedln rozpoznaje podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony jest przez daną osobę odwiedzana. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Linkedln i przypisywane przez Linkedln do odpowiedniego konta na Linkedln osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, informacje zostają przypisane do osobistego konta użytkownika Linkedln należącego do osoby, której dane dotyczą, a następnie są przechowywane przez LinkedIn.
Za pomocą komponentu LinkedIn, LinkedIn zawsze otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, w czasie wizyty na naszej stronie była jednocześnie zalogowana na Linkedln; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Linkedln czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji do LinkedIn nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona uniemożliwić transfer danych poprzez wylogowanie się z konta na LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam dedykowanych oraz zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta z usług takich partnerów jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua oraz Lotame, którzy mogą osadzać pliki cookie. Na stroniehttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policymożna odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookie. Obowiązujące zasady ochrony prywatności Linkedln można znaleźć na stroniehttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Zasady korzystania z plików cookie przez Linkedln można znaleźć na stroniehttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Pinterest

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie komponenty Pinterest Inc. Pinterest to tak zwany serwis społecznościowy. Serwis społecznościowy to internetowe miejsce spotkań społeczności, wspólnota internetowa, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Pinterest pozwala użytkownikom sieci społecznościowej m.in. publikować kolekcje obrazów i pojedyncze obrazy, a także opisy na wirtualnych tablicach (tzw. przypinanie), które z kolei mogą być udostępniane innym użytkownikom (tzw. przepinanie) lub komentowane. ^
Operatorem Pinterest jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez daną wtyczkę Pinterest, do pobrania odpowiedniej wersji komponentu Pinterest. Więcej informacji na temat Pinterest można znaleźć na stronie https://pinterest.com/ . W ramach tego technicznego procesu Pinterest otrzyma informację, która strona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Linkedln, Linkedln rozpoznaje podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony jest przez daną osobę odwiedzana. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta na Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, informacje zostają przypisane do osobistego konta użytkownika Pinterest należącego do osoby, której dane dotyczą, a następnie są przechowywane przez Pinterest.
Za pomocą komponentu Pinterest, Pinterest zawsze otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, w czasie wizyty na naszej stronie była jednocześnie zalogowana na Pinterest; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Pinterest czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji na Pinterest nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona uniemożliwić transfer danych poprzez wylogowanie się z konta Pinterest przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Zasady dotyczące danych opublikowane przez Pinterest można znaleźć na stroniehttps://about.pinterest.com/privacy-policy i zawierają one informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

25. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Shariff

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie komponent Shariff. Komponent Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych zgodne z przepisami o ochronie danych. Shariff został opracowany dla niemieckiego magazynu komputerowego c't i jest publikowany przez GitHub, Inc.
Komponent został opracowany przez GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.
Zazwyczaj przyciski udostępniane przez sieci społecznościowe przenoszą dane osobowe do odpowiedniej sieci społecznościowe już wtedy, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, na której zintegrowano przycisk mediów społecznościowych. Przy użyciu komponentu Shariff dane osobowe są przesyłane do sieci społecznościowych dopiero wtedy, gdy odwiedzający stronę internetową aktywuje jeden z przycisków mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat składnika Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c't na stroniehttp://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html . Celem korzystania z komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych odwiedzających naszą witrynę, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zintegrowania przycisku mediów społecznościowych na tej stronie.
Dalsze informacje i obowiązujące zasady ochrony prywatności GitHub można znaleźć na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ .

26. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Twittera

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie komponent Twitter. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane tweety, które są ograniczone do 140 znaków. Te krótkie wiadomości tekstowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla subskrybentów spoza serwisu Twitter. Tweety są również wyświetlane obserwatorom, tak zwanym Followern danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Twitter umożliwia także szeroki dostęp do odbiorców poprzez hashtagi, linki lub retweets.
Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Twittera (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez daną wtyczkę Twittera, do pobrania odpowiedniej wersji komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twitter można znaleźć na stroniehttps://about.twitter.com/de/resources/buttons . W ramach tego technicznego procesu Twitter otrzymuje informację o tym, która strona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji zawartości tej witryny, udostępnienie tej witryny w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje podczas każdej jej wizyty na naszej stronie internetowej i przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretne podstrony naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta na Twitterze osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Twitter zintegrowany na naszej stronie internetowej, przenoszone w ten sposób informacje i dane zostają przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera należącego do osoby, której dane dotyczą, a następnie są przechowywane i przetwarzane przez Twittera.
Za pomocą przycisku Twitter, Twitter zawsze otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, w czasie wizyty na naszej stronie była jednocześnie zalogowana na Twitterze; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Twitter czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji na Twittera nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona uniemożliwić transfer danych poprzez wylogowanie się z konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Dalsze informacje i obowiązujące zasady ochrony prywatności na Twitterze można znaleźć na stroniehttps://twitter.com/privacy?lang=de .

27. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z Xing

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie komponent Xing. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą zakładać na Xing swój osobisty profil. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy na Xing.
Operatorem Xing jest XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.
Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez daną wtyczkę Xing, do pobrania odpowiedniej wersji komponentu Xing. Pozostałe informacje dotyczące wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego technicznego procesu Xing otrzyma informację, która strona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Xing, Xing rozpoznaje podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony jest przez daną osobę odwiedzana. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta na Xing należącego do osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Xing zintegrowany na naszej stronie internetowej, np. przycisk „Share”, informacje zostają przypisane do osobistego konta użytkownika Xing należącego do osoby, której dane dotyczą, a następnie są przechowywane przez Xing.
Za pomocą komponentu Xing, Xing zawsze otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, w czasie wizyty na naszej stronie była jednocześnie zalogowana na Xing; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na przycisk Xing czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji do Xing nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona uniemożliwić transfer danych poprzez wylogowanie się z konta Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Zasady dotyczące danych opublikowane przez Pinterest można znaleźć na stroniehttps://www.xing.com/privacyi zawierają one informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Zasady dotyczące ochrony danych związane z korzystaniem z przycisku XING-Share, Xing opublikował na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

28. Polityka prywatności w zakresie osadzania i korzystania z YouTube

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie komponent YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom internetowym na bezpłatne umieszczanie wideoklipów, a innym użytkownikom na bezpłatne oglądanie ich, ocenianie i komentowanie. YouTube zezwala na publikację wszystkich rodzajów materiałów wideo, dlatego na portalu internetowym dostępne są kompletne audycje filmowe i telewizyjne, a także teledyski, zwiastuny lub filmy wideo nagrane samodzielnie przez użytkowników.
Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za każdym razem, gdy uzyskiwany jest dostęp do pojedynczej strony tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent YouTube (wideo), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zmuszana przez dany komponent, do pobrania z YouTube odpowiedniej wersji komponentu YouTube. Pozostałe informacje na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/ . W ramach tego technicznego procesu YouTube otrzymuje informację, która strona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, przez cały czas trwania jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony jest przez daną osobę odwiedzana. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube należącego do osoby, której dane dotyczą. YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą jest w momencie wizyty na naszej stronie jednocześnie zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na materiał wideo na YouTube, czy nie. Jeżeli przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona uniemożliwić transfer danych poprzez wylogowanie się z konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Zasady dotyczące danych opublikowane przez YouTube można znaleźć na stroniehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i zawierają one informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

29. Rodzaj płatności Polityka prywatności PayPal jako rodzaju płatności

Administrator danych osobowych zintegrował na tej stronie internetowej komponent PayPal. PayPal jest dostawcą internetowych usług płatniczych. Płatności są realizowane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi rachunkami prywatnymi lub firmowymi. Ponadto, jeśli użytkownik nie ma posiada konta PayPal, w systemie PayPal istnieje możliwość realizacji płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych. Kontem PayPal zarządza się za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. System PayPal umożliwia dokonywanie płatności internetowych na rzecz osób trzecich, a także otrzymywanie płatności. PayPal wypełnia również funkcje powiernicze i oferuje usługi na rzecz ochrony kupujących.
Spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym wybierze w opcji Rodzaj płatności „PayPal”, dane osoby, której dane dotyczą zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając ten rodzaj płatności, podmiot danych wyraża zgodę na przesyłanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.
Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. W celu realizacji umowy kupna niezbędne są również dane osobowe, związane z odpowiednim zamówieniem.
Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator dostarcza PayPal dane osobowe, w szczególności jeśli istnieje uzasadnione zainteresowanie przesłaniem danych. Dane osobowe wymieniane między systemem PayPal a administratorem w pewnych okolicznościach mogą być przekazywane przez PayPal do wywiadowni gospodarczych. Przekazanie to ma na celu zapewnienie sprawdzenie tożsamości i wiarygodności kredytowej.
PayPal może ujawnić dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w imieniu klienta.
Osoba, której dane dotyczą, ma w dowolnym momencie możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą zostać przetworzone, wykorzystane lub przekazane w celu (umownej) realizacji płatności.
Aktualne zasady dotyczące ochrony danych w systemie PayPal można znaleźć na stroniehttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

30. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania danych osobowych niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 I lit.b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, takich jak wypełnianie zobowiązań podatkowych, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowiłby art. 6 I lit. d RODO. I wreszcie, podstawę prawną przetwarzania może również stanowić art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej przeprowadzane są operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, a są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w której interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, mają charakter nadrzędny. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie reprezentuje on stanowisko, zgodnie z którym za uzasadniony interes uznawany jest fakt, że osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (punkt 47 interpretacji, zdanie 2 RODO).

31. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu, realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 l lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

32. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli ich przechowywanie nie będzie już koniecznym warunkiem spełnienia lub zawarcia umowy.

33. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych;

Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje odmowy udostępnienia danych osobowych

Pragniemy wyjaśnić, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (np. dane kontrahenta). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne przekazanie nam, a następnie przetworzenie danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych uniemożliwiłoby zawarcie umowy z daną osobą. Przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy w danym indywidualnym przypadku podanie danych osobowych wynika z przepisów prawnych lub zapisów umownych, lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje braku dostarczenia danych osobowych.

34. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma rezygnujemy z procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało utworzone przez generator oświadczeń o ochronie osobowych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, któryjako zewnętrzny inspektor ochrony danychdziała we współpracy z RC GmbH, spółką która zajmuje się recyclingiem używanych komputeróworaz z prawnikami kancelarii prawnej WILDE BEUGER SOLMECKE | .

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic to our website. We also provide information about your use of our website to partners for social media (Facebook Pixels), Advertising and Analytics (Google). For further information, please refer to our Privacy Policy. Please confirm the "OK" button, if you agree.