Polityka prywatności Grupy Uvex

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Cieszymy się z zainteresowania naszą firmą. My, czyli UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG oraz spółki powiązane (dalej łącznie zwane „Grupą uvex”), bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO) oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi nas lokalnie w kraju. Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Grupę uvex oraz o przysługujących Państwu prawach.

Dane osobowe to takie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Takie dane to w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także adres IP.

Dane anonimowe to takie dane, na których podstawie niemożliwe jest powiązanie z konkretną osobą.

1. Podmiot odpowiedzialny

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Niemcy
Phone: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Strona internetowa: www.uvex.de

2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ds. danych osobowych dla wszystkich spółek Grupy uvex:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Niemcy
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-Mail: datenschutz@uvex.de
Strona internetowa: www.uvex.de

3. Prawa osoby, której dane dotyczą

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wskazać, jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą. Prawa te są unormowane w art. 15 - 22 RODO. Obejmują one:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem: datenschutz@uvex.de.

Na powyższy e-mail można kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie, a także odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo do skargi, którą można wnieść do właściwego organu nadzoru.

4. Prawo do sprzeciwu

W związku z prawem do sprzeciwu prosimy pamiętać, że:

jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania bez podania powodów. Powyższe znajduje zastosowanie także w przypadku profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Sprzeciw jest bezpłatny i nie wymaga żadnej konkretnej formy, najlepiej skierować go na adres: datenschutz@uvex.de.

W razie gdyby Państwa dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, będą mogli Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; powyższe znajduje zastosowanie także w przypadku profilowania opartego na postanowieniach zawartych w niniejszym dokumencie.

W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegamy przepisów RODO oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO.

Wykorzystujemy dane osobowe w celu nawiązywania kontaktów biznesowych, wykonywania obowiązków ustawowych lub umownych, wykonywania umów, oferowania produktów lub usług, jak również do wzmacniania stosunków z klientami, czyli także do celów marketingowych oraz marketingu bezpośredniego.

Postanowienie dotyczące ochrony danych osobowych może stanowić Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przed uzyskaniem zgody wyjaśniamy cel przetwarzania danych oraz wskazujemy na prawo do sprzeciwu.

Jeżeli zgoda odnosi się także do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, zwrócimy na to dodatkowo uwagę w treści zgody. Przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO dokonujemy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne na podstawie przepisów prawa i nie ma podstaw do założenia, że istnieje Państwa nadrzędny interes prawnie uzasadniający wyłączenie przetwarzania danych.

W konkretnych przypadkach przetwarzanie danych opieramy na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takich przypadkach przetwarzamy dane osobowe wyłącznie, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub z prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej, a porównanie interesów nie wykazało, że nadrzędne są Państwa interesy, prawa podstawowe lub wolności osób fizycznych.

6. Przekazywanie stronom trzecim

Państwa dane będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie w ramach przepisów prawa lub w przypadku udzielenia odpowiedniej zgody. W innych przypadkach nie będziemy przekazywać danych, chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. przekazanie danych podmiotom zewnętrznym, takim jak organy nadzoru lub organy ścigania).

7. Odbiorca danych osobowych / Kategorie odbiorców

W naszym przedsiębiorstwie gwarantujemy, że dane użytkowników otrzymują tylko te osoby, które potrzebują ich do realizacji swoich obowiązków umownych i prawnych. W ramach Grupy UVEX dotyczy to następujących spółek:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Przekazanie danych może być konieczne, np. w przypadku ubiegania się o stanowisko oferowane przez przedsiębiorstwo powiązane za pośrednictwem naszego centralnego portalu dla kandydatów. W celu analizy naszych wewnętrznych procesów i wsparcia technicznego dane są przekazywane do UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co KG. Ponadto wyżej wymienionym spółkom przekazywane są dane w celu analizy marketingowej. Nie można przy tym wykluczyć przekazywania w ramach tych działań danych osobowych.

W określonych przypadkach nasze działy specjalistyczne korzystają ze wsparcia usługodawców przy realizacji swoich zadań. Ze wszystkimi usługodawcami zostały zawarte niezbędne umowy o ochronie danych.

8. Przekazywanie danych państwom trzecim / zamiar przekazywania danych państwom trzecim

Przekazywanie danych o krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) następuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji zobowiązania lub jest wymagane przez prawo albo jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Przekazujemy dane osobowe użytkowników usługodawcom i przedsiębiorstwom koncernu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, między innymi do USA. Listę narzędzi / usługodawców wraz ze szczegółowymi informacjami na temat miejsca przetwarzania można znaleźć w punkcie 16 „Stosowane narzędzia”.

Ze wszystkimi usługodawcami zostały zawarte niezbędne umowy o ochronie danych.

9. Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania danego celu przetwarzania. Wiele przepisów dotyczących terminów przechowywania przewiduje, że dane należy przechowywać dłużej. Odnosi się to w szczególności do terminów przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego, podatkowego (np. kodeks handlowy, ordynacja podatkowa itd.). Jeżeli nie będziemy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych, usuniemy je rutynowo po zrealizowaniu celu.

Ponadto możemy przechowywać dane osobowe, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę albo jeżeli dojdzie do sporu prawnego i będziemy wykorzystywali środki dowodowe w ramach ustawowych okresów przedawnienia wynoszących do trzydziestu lat; zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

10. Bezpieczna transmisja danych

W celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed przypadkową bądź celową manipulacją, utratą, zniszczeniem ich lub dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Poziom zabezpieczeń jest sprawdzany na bieżąco we współpracy ze specjalistami z zakresu zabezpieczeń oraz dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych z naszą stroną internetową następuje w formie zaszyfrowanej. Protokół komunikacyjny to HTTPS z aktualnymi protokołami szyfrowania.

Istnieje także możliwość użycia alternatywnych metod komunikacji (np. poczty).

11. Obowiązek podania danych

Różne dane osobowe są niezbędne w celu ustanowienia, wykonania i zakończenia stosunku zobowiązaniowego oraz w celu wykonania związanych z nim obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa. Powyższe dotyczy także korzystania z naszej strony internetowej oraz różnych funkcji, które ona oferuje.

W określonych przypadkach dane muszą być zbierane i ewentualnie udostępniane na podstawie przepisów prawa. Obsługa Państwa zapytania lub wykonanie odpowiedniego zobowiązania może nie być możliwe bez podania takich danych.

12. Kategorie, źródła i pochodzenie danych

To kontekst determinuje, jakie dane przetwarzamy. Zależy to od tego, czy np. składają Państwo zamówienie online, wysyłają zapytanie przez formularz kontaktowy, przesyłają podanie o pracę czy składają reklamację.

W szczególnych przypadkach związanych z przetwarzaniem danych możemy przekazywać dane osobno do odpowiednich jednostek, np. w przypadku dokumentów aplikacyjnych lub prośby o kontakt.

12.1 Podczas wizyt na naszej stronie internetowej zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • Informacje o stronie internetowej, z której użytkownik trafił na naszą stronę (tzw. „referrer”)
 • Używana przeglądarka internetowa i system operacyjny
 • Adres IP przypisany użytkownikowi przez dostawcę usług internetowych
 • Żądane pliki, ilość przesłanych danych, pobrania/eksport plików
 • Informacje o stronach internetowych odwiedzanych w naszej witrynie wraz z datą i godziną

Takie przetwarzanie danych jest technicznie konieczne, aby treści naszej strony internetowej mogły zostać dostarczone do urządzenia końcowego użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być również zarejestrowany i przechowywany przez czas trwania danej sesji. To samo dotyczy innych danych, których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej. Przechowywanie danych w tak zwanych plikach dziennika służy również dalszej optymalizacji witryny, zapewnieniu jej funkcjonalności, zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych aplikacji oraz ochronie prawnej (np. wykrywanie ataków na naszą stronę internetową i obrona przed nimi).

Podstawą prawną tego przetwarzania danych i tymczasowego przechowywania danych jest nasz uzasadniony interes jako operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych jest ograniczony, a ich usunięcie następuje, gdy dane nie muszą być już przechowywane do celów przetwarzania. W przypadku danych gromadzonych w celu prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu sesji. Gdy dane są przechowywane w plikach dziennika, są one usuwane lub anonimizowane po 31 dniach.

12.2 W przypadku prośby o kontakt zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik napisze do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy dane podane w formularzu kontaktowym w celu skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego pytania i życzenia.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego gromadzimy następujące dane:

 • Rodzaj zapytania
 • Nazwisko, imię
 • Firma i ew. liczba pracowników
 • Zwrot grzecznościowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Treść zapytania

Przestrzegana jest tutaj zasada minimalizacji danych i unikania przesyłu danych, dlatego użytkownik musi podać tylko te dane, które są nam absolutnie niezbędne do skontaktowania się z nim (informacje obowiązkowe). Są to: rodzaj zapytania, treść zapytania, nazwisko i imię oraz adres e-mail. Te obowiązkowe informacje są oznaczone * (gwiazdką).

Ponadto ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej przetwarzany jest adres IP użytkownika. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą zostać podane opcjonalnie (np. w celu uzyskania bardziej spersonalizowanej odpowiedzi na pytania).

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność danych użytkownika, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zapytanie użytkownika jest przesyłane do nas w formie zaszyfrowanej.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe podane w wiadomości e-mail wyłącznie w celu obsługi jego zapytania. Jeśli użytkownik nie skorzysta z udostępnionych formularzy w celu skontaktowania się z nami, żadne inne dane nie są gromadzone.

12.3 W procesie rejestracji przetwarzamy następujące dane:

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy użytkownikom rejestrację konta wraz z podaniem danych osobowych.

Zbieramy wtedy następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy
 • nazwisko, imię
 • data urodzenia
 • adres dostawy
 • adres do faktury
 • numer klienta
 • NIP
 • liczba pracowników produkcyjnych
 • dane osoby do kontaktu
 • adres e-mail

Rejestracja jest konieczna w celu realizacji umowy (przez nasz sklep internetowy) lub w celu dokonania określonych czynności przed zawarciem umowy. Rejestracja jest możliwa w przypadku udzielenia dostępu dla gościa.

Przestrzegamy zasady ograniczania ilości gromadzonych danych. Dane konieczne do rejestracji są oznaczone gwiazdką (*) jako pola wymagane. Są to np. adres e-mail oraz hasło wraz z polem do powtórzenia hasła.

W celu dokonywania zamówień w naszym sklepie internetowym i wysyłki potrzebujemy ponadto adresu do faktury (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres). Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres do faktury, należy podać dodatkowo adres dostawy.

Rejestracja na naszej stronie internetowej oznacza, że będziemy przechowywać adres IP użytkownika oraz datę i czas rejestracji (dane techniczne). Klikając przycisk „Zarejestruj” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że Państwa hasło przechowujemy w formie zaszyfrowanej. Nasi pracownicy nie mogą odczytać tego hasła. Nie mogą więc udzielić Państwu informacji na temat hasła, gdyby go Państwo zapomnieli.

W takim przypadku należy użyć funkcji „Zapomniałem hasła”, zostanie Państwu wtedy wysłane e-mailem nowe automatycznie wygenerowane hasło. Nasi pracownicy nie są uprawnieni do żądania od Państwa hasła przez telefon ani w formie pisemnej. Prosimy nie podawać nigdy hasła, gdyby spotkali się Państwo z takimi żądaniami.

Po zakończeniu procesu rejestracji Państwa dane osobowe są zapisane u nas w celu korzystania z zabezpieczonej strefy klienta. Po zalogowaniu na naszej stronie internetowej za pomocą adresu e-mail jako nazwy użytkownika oraz hasła udostępnimy Państwu te dane w celu dokonywania czynności na naszej stronie (np. do zamówień w naszym sklepie internetowym). Dokonane zamówienia można przeglądać w historii zamówień. Mogą Państwo także dokonywać zmian adresu dostawy i adresu do faktury.

Zarejestrowane osoby mają możliwość samodzielnego dokonywania zmian i poprawek adresu dostawy i adresu do faktury w historii zakupów. Zmian i poprawek może także dokonać obsługa klienta na Państwa prośbę. Oczywiście mogą Państwo także cofnąć rejestrację lub usunąć konto klienta. W tym celu prosimy o kontakt z obsługą klienta.

12.4 W przypadku newsletterów zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Na naszej stronie internetowej można zasubskrybować bezpłatny newsletter.

W związku z zapisem do newslettera zbieramy następujące dane:

 • nazwisko, imię
 • wybór „zgłoszenie jako osoba fizyczna, klient biznesowy, dystrybutor”
 • adres e-mail
 • adres IP przypisany przez Państwa dostawcę usług internetowych
 • dane analityczne z wbudowanego tzw. web beacon (chwila otwarcia newslettera, otwarte linki)

Adres e-mail podany przy rejestracji do newslettera oraz nazwisko są wykorzystywane w celu wysyłki spersonalizowanego newslettera.

Przestrzegamy przy tym zasady ograniczania ilości gromadzonych danych. Jako pole wymagane oznaczony jest tylko adres e-mail. Ponadto ze względów technicznych oraz w celu zabezpieczenia pod względem prawnym w związku z newsletterem przetwarzamy adres IP.

W celu wysyłki newsletterów e-mailem stosujemy procedurę podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że będziemy wysyłać reklamy e-mailem tylko wtedy, gdy jednoznacznie Państwo potwierdzą aktywację newslettera. Procedura wygląda tak, że wysyłamy e-mail z powiadomieniem oraz prośbą, aby kliknąć podany link i w ten sposób potwierdzić subskrypcję naszego newslettera.

Oczywiście w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera i odwołać zgodę na jego przesyłanie. Informacja o możliwości rezygnacji jest zawarta w każdym newsletterze. Rezygnacji z newslettera można dokonać także bezpośrednio przez naszą stronę internetową.

Ponadto w naszych newsletterach wysyłamy tzw. web beacon. Jest to niewielka grafika zintegrowana z newsletterem. Za pomocą web beacon jesteśmy w stanie pozyskiwać dane statystyczne dotyczące zasięgu i popularności naszego newslettera. W celu dokonania analizy pliki web beacon gromadzą następujące dane:

 • chwila otwarcia newslettera
 • linki kliknięte w treści newslettera

Użycie web beacon ma na celu optymalizację wysyłki newslettera oraz jak najlepsze dopasowanie treści newslettera do zainteresowań użytkowników.

Zgoda na wysyłkę newslettera obejmuje zgodę na użycie web beacon. W przypadku zakończenia subskrypcji newslettera przez kliknięcie odpowiedniego linku lub rezygnację przez naszą stronę internetową usuniemy także dane zgromadzone za pomocą web beacon.

12.5 Na blogu online zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Użytkownicy zarejestrowani na naszej stronie internetowej mają możliwość pozostawiania komentarzy do wpisów na blogu oraz odpowiadania na pozostawione wcześniej komentarze.

Zbieramy w tym przypadku następujące dane:

 • komentarz użytkownika
 • czas zamieszczenia komentarza
 • wybrana nazwa użytkownika lub nazwisko
 • adres e-mail
 • adres IP przypisany przez Państwa dostawcę usług internetowych

W związku z tym informujemy, że komentarze na naszym blogu będą wyświetlane wraz z wybraną nazwą użytkownika (pseudonim) oraz datą i godziną wpisu.

Adres IP zapisujemy w celu prawnego zabezpieczenia Grupy uvex w przypadku, gdyby pojawiły się komentarze naruszające prawa osób trzecich albo treści bezprawne.

Dane osobowe zebrane w związku z blogiem nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to niezbędne na podstawie przepisów prawa albo w celu dochodzenia lub obrony roszczeń przez Grupę uvex.

13. Systemy płatności (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO), weryfikacja zdolności kredytowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W naszym sklepie online można płacić przelewem z dołu, kartą kredytową, przez PayPal albo poleceniem zapłaty (SEPA). W tym celu zbieramy dane konieczne do realizacji procesu płatności oraz Państwa zamówienia. Ponadto ze względów technicznych oraz w celu zabezpieczenia pod względem prawnym przetwarzamy adres IP.

Przestrzegamy zasady ograniczania ilości danych. Podają Państwo tylko takie dane, które musimy uzyskać, aby móc zrealizować proces płatności, a zarazem wykonać umowę oraz do których zbierania jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli nie otrzymamy tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, ponieważ nie bylibyśmy w stanie jej zrealizować.

Używany przez nas system płatności stosuje szyfrowanie SSL w celu ochrony przesyłu Państwa danych.

Ważna informacja na temat płatności przelewem z dołu: W naszym sklepie internetowym w przypadku płatności przelewem z dołu dokonujemy weryfikacji zdolności kredytowej. W tym celu sprawdzamy odpowiednie dane u podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji finansowej lub w instytucjach ubezpieczeń kredytów.

Ważna informacja na temat płatności kartą kredytową: W przypadku płatności kartą kredytową sprawdzamy dane dotyczące karty kredytowej.

Ważna informacja na temat płatności przez PayPal: PayPal jest platformą spółki PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. W przypadku wyboru płatności przez PayPal w trakcie procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym dane osobowe są przekazywane PayPal automatycznie.

Wybierając ten sposób płatności klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności. Danymi osobowymi przekazywanymi PayPal są zazwyczaj: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz inne dane niezbędne do realizacji płatności.

Do wykonania umowy sprzedaży niezbędne są także dane osobowe powiązane z danym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w PayPal są dostępne pod linkiem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL (stan obowiązujący od 25.05.2018 r.).

Ważna informacja na temat polecenia zapłaty: W przypadku polecenia zapłaty będziemy zbierać dane dotyczące Państwa konta w celu pobrania z niego odpowiedniej kwoty.

14. Automatyczne decyzje indywidualne

Nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów do podejmowania decyzji.

15. Technologie służące do analizy zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Nasza strona internetowa w wielu miejscach korzysta z technologii w celu analizy zachowania użytkownika oraz optymalizacji strony internetowej. W tym celu stosowane są pliki cookie, wywołania stron trzecich i lokalna pamięć masowa. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym użytkownika).

Korzystamy z tych technologii wyłącznie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Umożliwia nam to analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych. Dzięki temu możemy dostosować zawartość witryny do potrzeb odwiedzających. Pliki cookie umożliwiają nam również mierzenie skuteczności określonej reklamy i umieszczanie jej na przykład zgodnie z zainteresowaniami tematycznymi użytkownika.

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika można ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, ponownie otwierając okienko zgody TUTAJ i wprowadzając tam odpowiednie ustawienia.

Do zarządzania różnymi plikami cookie i narzędziami zintegrowanymi z tą stroną internetową stosujemy Google Tag Manager.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi i usług opisanych w punkcie 14.1. Podstawą prawną ich stosowania jest zgoda użytkownika, którą wyraża on za pośrednictwem okienka zgody wyświetlanego przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat stosowanych narzędzi i usług można znaleźć w poniższych akapitach.

Oczywiście użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, usuwając ręcznie lub za pomocą odpowiedniego oprogramowania plik cookie opt-in przechowywany w przeglądarce internetowej, a następnie wczytując ponownie naszą stronę internetową lub klikając przycisk „Zmień ustawienia ochrony danych”.

16. Stosowane narzędzia

17. Linki do innych usługodawców

Nasza strona internetowa zawiera – łatwe do zauważenia – linki do stron internetowych innych firm. W przypadku linków do innych usługodawców nie mamy wpływu na zawarte na nich treści. Z tego względu nie możemy za nie odpowiadać. Odpowiedzialność za treści na tych stronach ponoszą ich operatorzy lub właściciele.

Strony, do których podajemy linki, zostały w chwili dodania linków sprawdzone pod względem ewentualnych naruszeń prawa. W chwili dodania linków nie stwierdzono treści naruszających prawo. Stała kontrola treści na linkowanych stronach nie jest jednak możliwa bez konkretnego wskazania naruszenia. W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa linki zostaną niezwłocznie usunięte.

18. Oferty online w przypadku dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą bez zgody opiekuna prawnego przekazywać nam żadnych danych osobowych ani wyrazić na to zgody. Prosimy rodziców i opiekunów prawnych o aktywny udział w działaniach online podejmowanych przez dzieci i w ich zainteresowaniach w Internecie.

19. Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do serwisów społecznościowych Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X i Instagram. Linki do stron internetowych serwisów społecznościowych można rozpoznać po odpowiednim logo firmy. Kliknięcie tych linków spowoduje przejście do profilu grupy uvex w danym serwisie społecznościowym. Po kliknięciu linka do serwisu społecznościowego nawiązywane jest połączenie z serwerami serwisu społecznościowego. Do serwerów serwisu społecznościowego przekazywana jest informacja, że użytkownik odwiedził naszą witrynę. Ponadto do dostawcy usługi mediów społecznościowych przesyłane są inne dane. Są to na przykład:

 • adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany link
 • data i godzina wejścia na stronę lub aktywowania linka
 • informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • adres IP

Jeśli użytkownik jest już zalogowany do odpowiedniej usługi mediów społecznościowych w momencie aktywacji linku, dostawca usługi mediów społecznościowych może być w stanie określić nazwę użytkownika, a nawet prawdziwe imię i nazwisko na podstawie przesłanych danych, i przypisać te informacje do osobistego konta użytkownika w usłudze mediów społecznościowych. Użytkownik może wykluczyć możliwość przypisania tych danych do jego osobistego konta użytkownika, jeśli wcześniej wyloguje się ze swojego konta użytkownika.

Serwery serwisów społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach poza Unią Europejską. W związku z tym dane mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi mediów społecznościowych w krajach spoza Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych, które zasadniczo nie chronią danych osobowych w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informujemy, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę usługi mediów społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika przez usługi mediów społecznościowych zintegrowane z naszą witryną, należy zapoznać się z polityką prywatności danej usługi mediów społecznościowych.

20. Polityka prywatności / Informacje na temat ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych

Grupa uvex ma profile w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest oraz LinkedIn. Jeśli jesteśmy w stanie kontrolować przetwarzanie Państwa danych, zapewniamy dochowanie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Poniżej znajdują się informacje o ochronie danych osobowych w odniesieniu do naszych profili.

20.1 Nazwy i adresy podmiotów odpowiedzianych

Podmioty odpowiedzialne za profile firmowe w rozumieniu RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych to oprócz Grupy uvex:

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Z tych platform i ich funkcji korzystają Państwo jednak na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania).

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być wtedy przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Ze wszystkimi dostawcami zawieramy odpowiednie porozumienia wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

20.2 Cel i podstawa prawna

Nasza firma prowadzi strony dla klientów w celu komunikacji z odwiedzającymi i informowania ich o naszych ofertach.

Zbieramy dane do celów statystycznych, abyśmy mogli rozwijać i optymalizować treści oraz przygotowywać coraz atrakcyjniejszą ofertę. Dane konieczne w tym celu (np. łączna liczba wyświetleń strony, aktywności na stronie, dane udostępnione przez odwiedzających, interakcje) są przygotowywane przez media społecznościowe i udostępniane nam. Na wytworzenie i sposób przedstawienia tych danych nie mamy wpływu.

Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych oraz przez Grupę uvex do celów badania rynku i celów marketingowych. Istnieje możliwość, że np. ze względu na sposób korzystania ze stron i wynikających z niego zainteresowań zostaną stworzone odpowiednie profile. Dzięki temu będziemy mogli włączać reklamy odpowiadające zainteresowaniom użytkownika na naszych platformach i poza nimi. W tym celu co do zasady będziemy zapisywać pliki cookie na Państwa komputerze. Niezależnie od tego w profilu użytkownika mogą być zapisywane także dane, które nie są bezpośrednio zbierane na Państwa urządzeniach końcowych. Zapisywanie i analiza są dokonywane niezależnie od urządzenia, w szczególności, lecz nie wyłącznie, jeżeli użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany na poszczególnych platformach.

Ponadto nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych.

Grupa uvex przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów prawnych do skutecznej informacji i komunikacji zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

W przypadku zapytania o zgodę na przetwarzanie danych, tj. jeżeli wyrażą Państwo zgodę przez kliknięcie odpowiedniego okienka lub podobnej opcji opt-in, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.

20.3 Prawa klienta / możliwość wyrażenia sprzeciwu

Jeżeli użytkownik jest członkiem sieci społecznościowej i nie chce, aby zbierała ona przez naszą stronę dane na jego temat i łączyła je z jego zapisanymi danymi członkowskimi w danej sieci społecznościowej, należy:

 • wylogować się z danej sieci społecznościowej przed wizytą na naszej stronie,
 • usunąć pliki cookie z urządzenia oraz
 • zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę.

Po ponownym zalogowaniu użytkownik będzie jednak znowu rozpoznawalny dla sieci jako określony użytkownik.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych i możliwości odwołania zgody (opt-out) znajdują się pod poniższymi linkami:

 • Facebook:

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz https://www.youronlinechoices.com/pl/

 • Instagram:

Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out: https://thenai.org/opt-out oraz https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • YouTube:

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl oraz https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Xing:

Polityka prywatności: https://privacy.xing.com/en

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/pl/

 • Pinterest:

Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/pl/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oraz https://www.youronlinechoices.com/pl/

Ogółem przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

dostęp do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi w związku z bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzoru.

W związku z tym, że Grupa uvex nie ma pełnego dostępu do Państwa danych osobowych, przed dochodzeniem praw należy zwrócić się bezpośrednio do dostawców mediów społecznościowych, ponieważ to oni mają dostęp do danych osobowych użytkowników i mogą podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji.

Jeżeli nasza pomoc będzie jednak potrzebna, postaramy się służyć wsparciem. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych. Informacje dotyczące praw autorskich oraz praw autorskich do dzieł sztuki i dzieł fotograficznych.

Jeżeli chcieliby Państwo umieścić na naszych stronach obrazy, teksty, plany, video, muzykę itp., prosimy pamiętać, że istnieje możliwość, że dokonają Państwo wtedy odstąpienia wszelkich autorskich praw majątkowych, co może pociągać za sobą konsekwencje prawne, jeżeli nie są Państwo autorami lub posiadaczami odpowiednich praw.