Pracujemy zdrowo i bezpiecznie

Jako jeden z wiodących na świecie dostawców środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa przemysłowego uvex oferuje koncepcję bezpieczeństwa od stóp do głów. Rodzi to również zobowiązania wobec naszych własnych pracowników.

Bezpieczeństwo pracy w uvex

Jako jeden z wiodących na świecie dostawców środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa przemysłowego zagadnienie bezpieczeństwa w pracy traktujemy bardzo poważnie. Koncepcja bezpieczeństwa uvex od stóp do głów znajduje zastosowanie również w naszych własnych zakładach, w wielu różnych obszarach.

Grupa uvex stosuje w tym celu system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na systemie OHRIS (Occupational-Health- and Risk-Managementsystem) lub LV 21 i zgodny również z ILO-OSH 2001.

1. Bezpieczeństwo i zdrowie dla wszystkich

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy minimalizację zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i stron trzecich oraz poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na najwyższym możliwym poziomie.

2. Bezpieczeństwo naszym głównym zadaniem

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie, że wszyscy kierownicy wyższego szczebla identyfikują publiczno-prawne i inne dobrowolne zobowiązania nałożone przez organizację i się do nich stosują.

3. Bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie, że wszyscy pracownicy są w równym stopniu zaangażowani w aktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawsze zachowują się w sposób bezpieczny, dbając o zdrowie, zarówno własne, jak i innych.

4. Bezpieczeństwo musi być przejrzyste i możliwe do zweryfikowania

W ramach naszej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie określonych, mierzalnych celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jasno określonymi celami naszej firmy są zawodowe środki ostrożności, bezpieczeństwo i higiena pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom, a także bezpieczeństwo obiektów zakładowych. Celem jest całkowite uniknięcie wypadków przy pracy (brak wypadków przy pracy, brak przestojów z powodu wypadków), a także uniknięcie wypadków drogowych i związanych z obsługą (zgodnie z definicją stowarzyszenia handlowego) we wszystkich lokalizacjach produkcji i sprzedaży.

uvex i rozporządzenie UE w sprawie substancji chemicznych REACH

Od 1 czerwca 2007 roku rozporządzenie REACH dotyczące substancji chemicznych ("Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals" – "rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń na substancje chemiczne") reguluje przepisy dotyczące substancji chemicznych na obszarze UE. Oczywiście uvex w pełni przestrzega zobowiązań wynikających z celów REACH i ich realizacji. Naszym celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Więcej informacji i wskazówek na temat REACH:

Cele REACH

REACH skupia się na ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpieczeństwami związanymi z substancjami chemicznymi. Jako producent, ew. importer, uvex jest zobowiązany do identyfikacji zagrożeń. W procesie rejestracji substancji chemicznych należy podać informacje o potencjale zagrożenia, sposobie użycia i środkach zarządzania ryzykiem. Ocena przedłożonych danych o substancji jest przeprowadzana przez Europejską Agencję Chemikaliów. Celem jest wykorzystanie substancji chemicznych przy jak najmniejszym ryzyku dla ludzi i środowiska.

Wdrożenie rozporządzenia REACH w uvex

Szczegółowe działania uvex dotyczące wdrożenia REACH są następujące:

  • ścisły kontakt i wymiana informacji na temat REACH z dostawcami i producentami
  • ocena skutków REACH, na przykład poprzez rejestrację wszystkich substancji przetwarzanych w naszych produktach lub ocenę tych danych w odniesieniu do przyszłego ryzyka związanego z zamówieniami i wymaganej rejestracji
  • ścisłe unikanie substancji rakotwórczych, mutagenez oraz substancji sklasyfikowanych jako toksyczne ze względu na rozrodczość (CMR) – to samo dotyczy substancji trwałych, ulegających bioakumulacji lub toksycznych (PBT)
  • stężenie surowców opartych na polimerach, które zgodnie z Federalnym Instytutem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA) nie są objęte przepisami rozporządzenia REACH
  • brak obowiązku rejestracji produktów uvex, ponieważ jako wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH nie uwalniają żadnych substancji
Lista potencjalnych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (substancje SVHC)

Dwa razy w roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) uzupełnia listę SVHC (SVHC) "substancji wzbudzających szczególnie duże obawy" ("substances of very high concern" – w skrócie "SVHC") o inne substancje. Te substancje SVHC spełniają kryteria klasyfikacji jako:

  • substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość)
  • substancje PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne)
  • substancje vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji)
  • lub substancje wywołujące podobne poważne skutki – na przykład endokrynologiczne, tj. ze szczególnie niepożądanym działaniem na ludzi i środowisko (zgodnie z art. 57 REACH)

Na stronie internetowej ECHA (link zewnętrzny) znajduje się aktualna wersja listy SVHC.

Niemiecka linia pomocy REACH-CLP-Biozid

Biuletyn informacyjny REACH-CLP-Biozid-Helpdesk (łącze zewnętrzne), wydawany przez Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA), dostarcza informacji dla producentów, importerów i użytkowników substancji chemicznych i produktów biobójczych. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP i rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, od rejestracji, oceny i zatwierdzenia po klasyfikację i oznakowania substancji chemicznych i biocydów

Bezpieczeństwo produktu i zakaz substancji szkodliwych w uvex

W szczególności w przypadku produktów mających kontakt ze skórą – w tym również środków ochrony indywidualnej – pod względem bezpieczeństwa produktu i zgodności z zasadami ochrony środowiska uvex stosuje rygorystyczne kryteria, znacznie przewyższające dyrektywy UE. Oferujemy tylko produkty wolne od niebezpiecznych składników, które nie stanowią obciążenia dla użytkownika ani środowiska naturalnego.

Używanie szkodliwych substancji w produktach uvex jest ogólnie zabronione. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach użycie tego rodzaju substancji jest nieuniknione, obowiązują bardzo surowe warunki użytkowania, aby w dowolnym momencie można było wykluczyć ryzyko dla użytkowników i środowiska. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej liście zakazu substancji szkodliwych. Zgodność ze wszystkimi zarejestrowanymi tam wartościami dopuszczalnymi jest regularnie kontrolowana przez niezależne laboratoria.

Informujemy że strony internetowe grupy uvex używają plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu na stronie internetowej. Podajemy informacje na temat korzystania z naszej witryny w mediach społecznościowych (Pixels Facebooka), reklamach i analizach (Google). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Klikając "OK" akceptujesz politykę prywatności.