Pracujemy zdrowo i bezpiecznie

Jako jeden z wiodących na świecie dostawców środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa przemysłowego uvex oferuje koncepcję bezpieczeństwa od stóp do głów. Rodzi to również zobowiązania wobec naszych własnych pracowników. 

Bezpieczeństwo pracy w uvex

Jako jeden z wiodących na świecie dostawców środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa przemysłowego zagadnienie bezpieczeństwa w pracy traktujemy bardzo poważnie. Koncepcja bezpieczeństwa uvex od stóp do głów znajduje zastosowanie również w naszych własnych zakładach, w wielu różnych obszarach.

Grupa uvex stosuje w tym celu system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na systemie OHRIS (Occupational-Health- and Risk-Managementsystem) lub LV 21 i zgodny również z ILO-OSH 2001.

1. Bezpieczeństwo i zdrowie dla wszystkich

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy minimalizację zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i stron trzecich oraz poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na najwyższym możliwym poziomie.

2. Bezpieczeństwo naszym głównym zadaniem

As part of our strategy for occupational health and safety we make sure, as a matter of priority, that all managers investigate and comply with the obligations to be observed by the organisation under public law and further voluntary obligations in accordance with the latest update.

3. Safety concerns everyone

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie, że wszyscy kierownicy wyższego szczebla znają publiczno-prawne i inne dobrowolne zobowiązania nałożone przez organizację i się do nich stosują.

4. Bezpieczeństwo musi być przejrzyste i możliwe do zweryfikowania

W ramach naszej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie określonych, mierzalnych celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jasno określonymi celami naszej firmy są zawodowe środki ostrożności, bezpieczeństwo i higiena pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom, a także bezpieczeństwo obiektów zakładowych. Celem jest całkowite uniknięcie wypadków przy pracy (brak wypadków przy pracy, brak przestojów z powodu wypadków), a także uniknięcie wypadków drogowych i związanych z obsługą (zgodnie z definicją stowarzyszenia handlowego) we wszystkich lokalizacjach produkcji i sprzedaży.

uvex i rozporządzenie UE w sprawie substancji chemicznych REACH

Od 1 czerwca 2007 roku rozporządzenie REACH dotyczące substancji chemicznych (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń na substancje chemiczne) reguluje przepisy dotyczące substancji chemicznych na obszarze UE (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006). Oczywiście uvex w pełni przestrzega zobowiązań wynikających z celów REACH i ich realizacji. Naszym celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Więcej informacji i wskazówek na temat REACH:

Cele REACH

REACH skupia się na ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpieczeństwami związanymi z substancjami chemicznymi. Jako producent, ewentualnie importer, uvex jest zobowiązany do identyfikacji zagrożeń. W procesie rejestracji substancji chemicznych należy podać informacje o potencjale zagrożenia, sposobie użycia i środkach zarządzania ryzykiem. Ocena przedłożonych danych o substancji jest przeprowadzana przez Europejską Agencję Chemikaliów. Celem jest wykorzystanie substancji chemicznych przy jak najmniejszym ryzyku dla ludzi i środowiska.

Wdrożenie rozporządzenia REACH w uvex

Szczegółowe działania uvex dotyczące wdrożenia REACH są następujące:

  • ścisły kontakt i wymiana informacji z dostawcami oraz producentami w kwestii REACH
  • ocena oddziaływań REACH, na przykład przez rejestrowanie wszystkich materiałów przetwarzanych w naszych produktach lub ocenę tych danych w odniesieniu do przyszłego ryzyka w zaopatrzeniu oraz ewentualnie wymaganej rejestracji
  • rygorystyczne unikanie substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) ‒ to samo dotyczy substancji klasyfikowanych jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji lub trujące (PBT)
  • skupienie na surowcach na bazie polimerów, które na podstawie ustaleń Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA) nie są objęte przepisami rozporządzenia REACH
  • brak obowiązku rejestracji produktów uvex, ponieważ jako wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH nie uwalniają żadnych substancji

W przypadku pytań dotyczących SVHC w produktach uvex safety group można się z nami kontaktować pod adresemsvhc-safety@uvex.de, podając numer i nazwę artykułu. Odpowiemy na zapytanie najszybciej jako to możliwe.

Lista potencjalnych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (substancje SVHC)

Wiele razy w roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) uzupełnia listę potencjalnych SVHC z tak zwanymi substancjami „wzbudzającymi szczególnie duże obawy” („substances of very high concern” – w skrócie SVHC) o inne substancje. Te substancje SVHC spełniają kryteria klasyfikacji jako:

  • substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość)
  • substancje PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne)
  • substancje vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji)
  • lub substancje wywołujące podobne poważne skutki – na przykład endokrynologiczne, tj. ze szczególnie niepożądanym działaniem na ludzi i środowisko (zgodnie z art. 57 REACH)

Na stronie internetowej ECHA znajduje się aktualna wersja lista potencjalnych substancji SVHC.

Niemiecka linia pomocy REACH-CLP-Biozid

Biuletyn informacyjny REACH-CLP-Biozid-Helpdesk (łącze zewnętrzne), wydawany przez Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA), dostarcza informacji dla producentów, importerów i użytkowników substancji chemicznych i produktów biobójczych. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP i rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, od rejestracji, oceny i zatwierdzenia po klasyfikację i oznakowania substancji chemicznych i biocydów

Bezpieczeństwo produktu i zakaz substancji szkodliwych w uvex

W szczególności w przypadku produktów mających kontakt ze skórą – w tym również środków ochrony indywidualnej – pod względem bezpieczeństwa produktu i zgodności z zasadami ochrony środowiska uvex stosuje rygorystyczne kryteria, znacznie surowsze niż dyrektywy UE. Oferujemy tylko produkty wolne od niebezpiecznych składników, które nie stanowią obciążenia dla użytkownika ani środowiska naturalnego.

Używanie szkodliwych substancji w produktach uvex jest ogólnie zabronione. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach użycie tego rodzaju substancji jest nieuniknione, obowiązują bardzo surowe warunki użytkowania, aby w dowolnym momencie można było wykluczyć ryzyko dla użytkowników i środowiska. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej liście dot. zakazu substancji szkodliwych. Zgodność ze wszystkimi zarejestrowanymi tam wartościami dopuszczalnymi jest regularnie kontrolowana przez niezależne laboratoria.

Udostępnij Drukuj