Pracujemy zdrowo i bezpiecznie

Jako jeden z wiodących na świecie dostawców środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa przemysłowego uvex oferuje koncepcję bezpieczeństwa od stóp do głów. Rodzi to również zobowiązania wobec naszych własnych pracowników.

Bezpieczeństwo pracy w uvex

Jako jeden z wiodących na świecie dostawców środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa przemysłowego zagadnienie bezpieczeństwa w pracy traktujemy bardzo poważnie. Koncepcja bezpieczeństwa uvex od stóp do głów znajduje zastosowanie również w naszych własnych zakładach, w wielu różnych obszarach.

Grupa uvex stosuje w tym celu system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na systemie OHRIS (Occupational-Health- and Risk-Managementsystem) lub LV 21 i zgodny również z ILO-OSH 2001.

1. Bezpieczeństwo i zdrowie dla wszystkich

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy minimalizację zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i stron trzecich oraz poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na najwyższym możliwym poziomie.

2. Bezpieczeństwo naszym głównym zadaniem

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie, że wszyscy kierownicy wyższego szczebla identyfikują publiczno-prawne i inne dobrowolne zobowiązania nałożone przez organizację i się do nich stosują.

3. Bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich

W ramach naszej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie, że wszyscy pracownicy są w równym stopniu zaangażowani w aktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawsze zachowują się w sposób bezpieczny, dbając o zdrowie, zarówno własne, jak i innych.

4. Bezpieczeństwo musi być przejrzyste i możliwe do zweryfikowania

W ramach naszej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy priorytetowo traktujemy zapewnienie określonych, mierzalnych celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jasno określonymi celami naszej firmy są zawodowe środki ostrożności, bezpieczeństwo i higiena pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom, a także bezpieczeństwo obiektów zakładowych. Celem jest całkowite uniknięcie wypadków przy pracy (brak wypadków przy pracy, brak przestojów z powodu wypadków), a także uniknięcie wypadków drogowych i związanych z obsługą (zgodnie z definicją stowarzyszenia handlowego) we wszystkich lokalizacjach produkcji i sprzedaży.

uvex i rozporządzenie UE w sprawie substancji chemicznych REACH

Od 1 czerwca 2007 roku rozporządzenie REACH dotyczące substancji chemicznych ("Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals" – "rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń na substancje chemiczne") reguluje przepisy dotyczące substancji chemicznych na obszarze UE. Oczywiście uvex w pełni przestrzega zobowiązań wynikających z celów REACH i ich realizacji. Naszym celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Więcej informacji i wskazówek na temat REACH:

Cele REACH

REACH skupia się na ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpieczeństwami związanymi z substancjami chemicznymi. Jako producent, ew. importer, uvex jest zobowiązany do identyfikacji zagrożeń. W procesie rejestracji substancji chemicznych należy podać informacje o potencjale zagrożenia, sposobie użycia i środkach zarządzania ryzykiem. Ocena przedłożonych danych o substancji jest przeprowadzana przez Europejską Agencję Chemikaliów. Celem jest wykorzystanie substancji chemicznych przy jak najmniejszym ryzyku dla ludzi i środowiska.

Wdrożenie rozporządzenia REACH w uvex

Szczegółowe działania uvex dotyczące wdrożenia REACH są następujące:

  • ścisły kontakt i wymiana informacji na temat REACH z dostawcami i producentami
  • ocena skutków REACH, na przykład poprzez rejestrację wszystkich substancji przetwarzanych w naszych produktach lub ocenę tych danych w odniesieniu do przyszłego ryzyka związanego z zamówieniami i wymaganej rejestracji
  • ścisłe unikanie substancji rakotwórczych, mutagenez oraz substancji sklasyfikowanych jako toksyczne ze względu na rozrodczość (CMR) – to samo dotyczy substancji trwałych, ulegających bioakumulacji lub toksycznych (PBT)
  • stężenie surowców opartych na polimerach, które zgodnie z Federalnym Instytutem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA) nie są objęte przepisami rozporządzenia REACH
  • brak obowiązku rejestracji produktów uvex, ponieważ jako wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH nie uwalniają żadnych substancji
Lista potencjalnych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (substancje SVHC)

Dwa razy w roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) uzupełnia listę SVHC (SVHC) "substancji wzbudzających szczególnie duże obawy" ("substances of very high concern" – w skrócie "SVHC") o inne substancje. Te substancje SVHC spełniają kryteria klasyfikacji jako:

  • substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość)
  • substancje PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne)
  • substancje vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji)
  • lub substancje wywołujące podobne poważne skutki – na przykład endokrynologiczne, tj. ze szczególnie niepożądanym działaniem na ludzi i środowisko (zgodnie z art. 57 REACH)

Na stronie internetowej ECHA (link zewnętrzny) znajduje się aktualna wersja listy SVHC.

Niemiecka linia pomocy REACH-CLP-Biozid

Biuletyn informacyjny REACH-CLP-Biozid-Helpdesk (łącze zewnętrzne), wydawany przez Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA), dostarcza informacji dla producentów, importerów i użytkowników substancji chemicznych i produktów biobójczych. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP i rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, od rejestracji, oceny i zatwierdzenia po klasyfikację i oznakowania substancji chemicznych i biocydów

Bezpieczeństwo produktu i zakaz substancji szkodliwych w uvex

W szczególności w przypadku produktów mających kontakt ze skórą – w tym również środków ochrony indywidualnej – pod względem bezpieczeństwa produktu i zgodności z zasadami ochrony środowiska uvex stosuje rygorystyczne kryteria, znacznie przewyższające dyrektywy UE. Oferujemy tylko produkty wolne od niebezpiecznych składników, które nie stanowią obciążenia dla użytkownika ani środowiska naturalnego.

Używanie szkodliwych substancji w produktach uvex jest ogólnie zabronione. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach użycie tego rodzaju substancji jest nieuniknione, obowiązują bardzo surowe warunki użytkowania, aby w dowolnym momencie można było wykluczyć ryzyko dla użytkowników i środowiska. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej liście zakazu substancji szkodliwych. Zgodność ze wszystkimi zarejestrowanymi tam wartościami dopuszczalnymi jest regularnie kontrolowana przez niezależne laboratoria.

Udostępnij Drukuj
uvex
SAFETY